Vad är arbetslivsmuseer.se?

En databas över arbetslivsmuseer.

Hur många arbetslivsmuseer finns det
i Sverige?

Mer än 1 400 museer.

Vem sköter databasen?

Arbetets museum, Norrköping.

Mitt museum saknas! Hur kommer man med?

Kontakta ansvarig

Hur gör man om man har synpunkter
på innehållet?

Kontakta Helena Tornqvist, Arbetets museum.

Vad är ett arbetslivsmuseum?

SOU 2002:644
Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

Wikipedia
Ett arbetslivsmuseum är en för allmänheten tillgänglig verksamhet med helt eller delvis museal inriktning, som syftar till att gestalta arbetets historia och bevara industrisamhällets kulturarv.

ArbetSam
Begreppet arbetslivsmuseum började användas i slutet av 1990-talet i samband med att ArbetSam bildades. En viktig faktor för den fortsatta utvecklingen var att Riksantikvarieämbetet från och med 2001 började fördela ett projektbidrag till arbetslivsmuseerna. Arbetslivsmuseer som begrepp finns bara i Sverige. I England kallas arbetslivsmuseerna Independent museums.

I Sverige finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer som till största delen drivs av ideellt arbetande personal. Dessa museiarbetare genomför ett fantastiskt arbete som kan jämföras med en folkrörelse. Museernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. Arbetslivsmuseernas samlingar är idag mycket omfattande. Man kan nog utan att överdriva konstatera att den största delen av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på ideella krafter. I Kulturrådets statistik Kulturen i siffror, museer & konsthallar 2006 anger 18 museer att deras samlingars huvudinriktning avser teknik och industrihistoria.

Arbetslivsmuseerna berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål. Ett försiktigt brukande är i många fall en förutsättning för bevarande av industrisamhällets kulturarv. För detta krävs kunskap och det är av största vikt att stötta arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara kunskap och överföra den till kommande generationer.